Productive efficiency analysis is an interdisciplinary area that spans such fields as economics, econometrics and statistics, operations research and management sciences. Traditional areas of application include education, health care, energy production and distribution, financial markets, agriculture, and transportation, among others. As a result, academics and practitioners of productive efficiency analysis are scattered over several different organizations and units. This raises a need for a new forum for the Finnish productivity community to facilitate discussion and exchange of ideas and information on a regular basis. The purpose of the NOMEPRE-network is to provide such a forum.

The objectives of the NOMEPRE network are the following:

1) Provide a specialized, interdisciplinary discussion forum for the productivity community in Finland.

2) Raise the profile of the field of productive efficiency analysis and improve its visibility.

3) Facilitate interaction with other sub-fields and disciplines that study similar themes.

The history of the NOMEPRE network dates back to 2001 and to the first HEWEPA mini-workshop which was organized in April 2001. The need for regular activity was recognized in Autumn 2011, and NOMEPRE was renamed as “Network On Managerial and Economic Applications of Productive Efficiency”. Although the activities of the network are mainly intended for the Finnish and Finland-based scholars and practitioners, our activities are open for anyone interested. We regularly invite international guests to our workshops, and the language of the workshops is English. NOMEPRE organizes workshops, seminars and courses in other countries as well, mainly in Northern Europe.  

 

SUOMEKSI / IN FINNISH 

Tuottavuus- ja tehokkuusanalyysi (engl. productive efficiency analysis) on poikkitieteellinen tutkimusalue, jota harjoitetaan mm. taloustieteen, tilastotieteen, operaatiotutkimuksen, liikkeenjohdon, ja julkishallinnon alueilla. Tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin menetelmillä on lukuisilla sovellutuksia mm. koulutuksen, terveydenhuollon, energian tuotannon ja jakelun, rahoitusmarkkinoiden, maatalouden, sekä liikenne- ja kuljetuspalveluiden empiirisessä tutkimuksessa. Tästä johtuen alan tutkijat ja soveltajat ovat hajaantuneet lukuisiin eri organisaatioihin ja niiden ala-yksikköihin.

Suomessa tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin tutkimusta tehdään aktiivisesti mm. Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa, Aalto yliopiston perustieteiden korkeakoulussa, Helsingin yliopiston maatalousekonomian laitoksella, Oulun yliopiston taloustieteen laitoksilla, sekä lukuisissa tutkimuslaitoksissa (mm. VATT, MTT, PTT, METLA). Lisäksi yksittäisiä alan toimijoita löytyy lähes kaikista kotimaisista yliopistoista. Vaikka työryhmät ovat pieniä, suomalainen tuottavuus- ja tehokkuustutkimus on erittäin korkeatasoista ja arvostettua. Tästä esimerkkinä mainittakoon, että alan tärkein konferenssi EWEPA on myönnetty Aalto yliopiston kauppakorkeakoulun järjestettäväksi Helsingissä vuosina 2013 ja 2015.

Tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin tutkijat ja soveltajat toimivat nykyisin vakiintuneiden tieteenalojen kuten taloustieteen ja operaatiotutkimuksen verkostoissa. Tarve oman tuottavuus- ja tehokkuusanalyysiin erikoistuneen kotimaisen verkoston perustamiselle syntyy neljästä tekijästä:

1) Järjestäytynyt verkosto tarjoaa foorumin eri tieteenaloilla ja organisaatioissa toimivien tuottavuustutkijoiden kohtaamiselle ja vuoropuhelulle. Keskustelu ja tiedonvaihto eri tieteenaloja edustavien tutkijoiden ja soveltajien kesken luo paremmat edellytykset alan tutkimuksen kehittymiselle, sekä tuo alan uusimmat tutkimustulokset aikaisempaa kattavammin ja nopeammin soveltajien ulottuville.

2) Järjestäytynyt verkosto lisää tuottavuus- ja tehokkuusanalyysin näkyvyyttä ja tunnettuutta sekä nostaa alan profiilia. Ilman järjestäytynyttä verkostoa pirstaleinen tutkimuskenttämme on vaarassa marginalisoitua vakiintuneempien ja paremmin organisoitujen alojen puristuksessa.

3) Verkosto mahdollistaa myös vuoropuhelun muiden, tutkimusalaa lähellä olevien toimijoiden ja tieteenalojen kanssa. Pyrimme kutsumaan verkoston tilaisuuksiin alustajiksi myös muiden alojen edustajia, joiden tutkimustyö tavalla tai toisella sivuaa tuottavuus- ja tehokkuusanalyysiä. Verkoston tilaisuudet ovat avoimia kaikille aiheesta kiinnostuneille.

4) Alan kansainvälisten foorumeiden lisäksi (mm. Journal of Productivity Analysis (JPA), European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA), North American Productivity Workshop (NAPW)) on havaittavissa selkeä tarve kotimaisesti organisoidulle toiminnalle ja yhteistyölle, mikä mahdollistaa säännöllisemmän kokoontumisen ja keskustelun. Esimerkiksi EWEPA järjestetään ainoastaan joka toinen vuosi. Kotimaisen verkoston puitteissa järjestämme pienimuotoisempia workshoppeja puolivuosittain.

NOMEPRE-verkoston pyrkimyksenä on vastata näihin haasteisiin. NOMEPRE on toiminut projektipohjaisena, epävirallisena verkostona jo vuodesta 2001 lähtien. NOMEPRE:n puitteissa on järjestetty kaksi mini-workshoppia vuosina 2001 ja 2005, mutta verkoston toiminta ei ole ollut tähän saakka säännöllistä. Tarve järjestäytyneen kotimaisen verkoston perustamiselle havaittiin syksyllä 2011, kun EWEPA-konferenssin järjestelytoimikunta aloitti säännölliset kokoontumiset. Uudistetun NOMEPRE- verkoston ensimmäinen varsinainen perustamiskokous järjestettiin Helsingissä 22.9.2011, missä päätettiin säilyttää vakiintunut NOMEPRE lyhenne, mutta määritellä se uuteen muotoon ”Network On Managerial and Economic Applications of Productive Efficiency”. Verkoston johtokuntaan valittiin Timo Kuosmanen (puheenjohtaja, Aalto ECON), Mika Kortelainen (varapuheenjohtaja, VATT), Sami Pakarinen (PTT) ja Antti Saastamoinen (Aalto ECON). Vaikka verkoston toiminta on suunnattu lähinnä suomalaisille ja Suomessa työskenteleville ulkomaalaisille alan tutkijoille ja soveltajille, verkoston tilaisuuksiin pyritään kutsumaan alustajiksi myös ulkomaisia tutkijoita ja verkoston työkielenä on pääasiassa englanti. Verkoston tutkijatapaamisia ja koulutustilaisuuksia voidaan järjestää myös muissa Pohjoismaissa sekä lähialueilla.

NOMEPRE-verkoston toimintamuotoihin kuuluu kolme workshop-sarjaa:

1) Helsinki Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (HeWEPA)

2) NOMEPRE-symposium

3) European Workshop on Efficiency and Productivity Analysis (EWEPA)

Workshopien lisäksi verkosto järjestää myös tutkimusalaa käsitteleviä tohtoriopiskelijoille suunnattuja erikoiskursseja.

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com